Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

LEKARNA   KOČEVJE

Odgovorna uradna oseba:

Magdalena Petković, mag. farm., direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga:

november 2007

Datum zadnje spremembe:

kontinuirano, najmanj 1 x mesečno

Katalog je dostopen na spletnem naslovu in v .pdf formatu:

http://www.lekarna-kocevje.si/informacije-javnega-znacaja (Katalog informacij javnega značaja)

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Lekarne Kočevje, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave Lekarne Kočevje, na naslovu Roška cesta 16 v Kočevju in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta s svetovanjem o pravilni, racionalni in varni uporabi ter izdelovanje magistralnih zdravil.

Poleg osnovne dejavnosti zavod opravlja še: preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajo veterinarskih zdravil, izdelavo in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

V okviru zavoda delujeta dve lekarniški enoti:

 

 • UPRAVA ZAVODA

Tel : 01 893 16 13, 01 893 16 14
        01 893 11 86, 01 893 11 87

E-pošta : info@lekarna-kocevje.si

Direktorica : Magdalena Petković, mag. farm.

 • ORGANIZACIJSKA  ENOTA LEKARNA KOČEVJE

Roška cesta 16, 1330 Kočevje
Tel : 01 893 16 13, 01 893 16 14

E-pošta : info@lekarna-kocevje.si

Vodja : Magdalena Petković, mag. farm.

 • ORGANIZACIJSKA ENOTA LEKARNA V TRGOVSKEM PARKU KOČEVJE

Kolodvorska cesta 6, 1330 Kočevje 

Tel: 01 320 07 10

E-pošta: infotp@lekarna-kocevje.si

Vodja: Radija Naneh Smola, mag. farm.

Organigram organa

Organigram Lekarne Kočevje

2.b.  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Magdalena Petković, mag. farm., direktorica  
tel : 01 893 16 14 
e-pošta : magdalena.petkovic@lekarna-kocevje.si

2.c.  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Državni predpisi

Temeljni predpisi s področja lekarniške dejavnosti

Zakon o lekarniški dejavnosti, ZLD-1 (Ur.l. RS, št. 85/16, 77/17)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13)

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS 23/05 UPB, 15/08, 23/08, 14/13, 88/16)

Zakon o zdravilih (Ur.l. RS 17/14)

Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09)

Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS 110/03-UPB, 47/04, 16/08, 9/11)

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.l. RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04)

Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS 33/01)

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Ur.l. RS, št. 61/13)

Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Ur.l. RS 59/10)

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS 37/15, 69/15)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS 89/08)

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS 105/08)

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Ur.l. RS, št. 28/18 s spremembami)

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 30/03, prečiščeno besedilo s spremembami)

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi lokalnih skupnosti

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
 

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje (Ur.l. RS, št. 28/19)

Predpisi EU

Evropski register predpisov

2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Povezava na državni register predpisov:
 

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače

2.e.  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:
 

2.f.  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Lekarna Kočevje ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Lekarna Kočevje ne upravlja s seznami javnih evidenc.

2.h.  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Lekarniški informacijski sistem

  Vsebuje podatke o izdanih zdravilih na recept in brez recepta, magistralnih zdravil, izdanih ortopedskih pripomočkih, sredstvih za nego in varovanje zdravja in izdanih pomožnih zdravilnih sredstvih.

  Dostop do podatkov je določen s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov ter internimi navodili.

2.i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Pomembnejši notranji akti zavoda

Splošni akti zavoda:
 

 • Statut zavoda Lekarne Kočevje, nahaja se v fizični obliki na sedežu zavoda, odgovoren za sprejem svet zavoda,
 • Poslovnik o delu sveta zavoda, nahaja se v fizični obliki, na sedežu zavoda, odgovoren za sprejem svet zavoda,
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, nahaja se v fizični obliki na sedežu zavoda, odgovoren za sprejem svet zavoda.

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno osebo javnega zavoda Lekarne Kočevje.

Pomembnejši dogodki, odločitve, novosti:

Strokovni napotki za uporabnike storitev so dostopni na spletni strani zavoda.

Druge informacije javnega značaja:

Javna naročila:

http://www.enarocanje.si/

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.lekarna-kocevje.si, poglavje »Katalog informacij javnega značaja«. Za ogled spletne strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta, kot je npr. MS Internet Explorer ver. 6.x. ali Netscape Communicator ver. 7.x.. Pri izdelavi in dostopu do spletne strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan  kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim. Nekatere informacije javnega značaja so objavljene v PDF formatu, zato je za njihovo branje potrebno predhodno naložiti programsko opremo na osebni računalnik – Adobe acrobat reader (http://www.adobe.com). 

Katalog informacij javnega značaja je dostopen na sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka od 8. 00 do 10. 00 ure. 
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik iz 36. člena zakona in morebitni cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Cenik za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja

V skladu z zakonodajo zavod prosilcem informacij javnega značaja zaračuna dejanske materialne stroške posredovanja informacij.

Cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Ni bilo zahtev po informacijah javnega značaja.

 

KAKO VAM LAHKO
POMAGAMO DANES?

Imate vprašanje na katerega ne najdete odgovora?

Vprašajte farmacevta

Izpostavljeni nasveti farmacevta

Lasten razvoj formulacij             ...
 Zdravstvene težave moških           ...
Ko sem se lotila pisanja tega članka, se je zdela na prvi pogled to zelo lahka...